0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Översättning funktioner i Excel – engelska – svenska

Översättning funktioner behöver du oavsett om du jobbar i Excel på svenska eller engelska. Ibland behöver man veta översättning funktioner i Excel. Kanske har man sett ett bra Youtube-klipp på engelska och vill veta vad en eller flera av funktionerna heter på svenska för att kunna använda dem själv. Eller kanske har man Excel på engelska, men läser/ser funktionen på svenska och vill omsätta den i sin engelska version.

Här har du tre olika översättningslistor med nästa 400 Excelfunktioner. En lista som visar svenska funktionsnamnen i bokstavsordning med översättning till engelska och även en kort förklaring vad funktionen innebär. En lista som tvärtom visar de engelska funktionsnamnen först. Slutligen en lista som grupperar funktionerna efter kategori, t.ex. Textfunktioner, Logiska funktioner o.s.v.

Du klickar på flikarna i tabellen nedan för att växla mellan de tre funktionslistorna.

Tips! Använd Ctrl+F för att söka efter en funktion i webbläsaren.

Excelfil med översättning funktioner i Excel

Vi har såklart även samlat översättning funktioner i en Excelfil :-). Excelfilen innehåller alla tre tabellerna och har fördelen att du kan filtrera efter funktionskategori genom att använda utsnitt (knappsatser).

Här laddar du ner Excelfilen

Gillar du Exceltips? Kolla in Excelbrevet.se – där hittar du hundratals tips och tricks i Excel

Funktion SvenskaFunktion EngelskaKort beskrivningFrån version:Funktionstyp

Svenska Engelska Beskrivning Från version Funktionstyp
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad   Sök- och referensfunktioner
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient   Finansiella funktioner
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod   Finansiella funktioner
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period   Finansiella funktioner
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten   Statistiska funktioner
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.   Statistiska funktioner
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.   Statistiska funktioner
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område   Statistiska funktioner
ANTALBLAD SHEETS Returnerar antalet blad i en referens 2013 Informationsfunktioner
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten   Statistiska funktioner
ARABISKA ARABIC  Konverterar ett romerskt tal till arabiska, som ett tal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare   Tid- och datumfunktioner
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOT ACOT Returnerar arcus cotangens, eller inversen till cotangens, för ett givet tal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOTH ACOTH Returnerar inversen till hyperbolisk cotangens för ett givet tal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)   Textfunktioner
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
AVKPÅINVEST RRI Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering 2013 Finansiella funktioner
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror   Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll   Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll   Matematiska och trigonometriska funktioner
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)   Textfunktioner
BAS BASE Konverterar ett tal till textrepresentation givet en viss talbas 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper   Finansiella funktioner
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)   Tekniska funktioner
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)   Tekniska funktioner
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)   Tekniska funktioner
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)   Tekniska funktioner
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen   Statistiska funktioner
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning   Statistiska funktioner
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet   Finansiella funktioner
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt   Tekniska funktioner
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt   Tekniska funktioner
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt   Tekniska funktioner
BINOM.FÖRD.INTERVALL BINOM.DIST.RANGE Returnerar sannolikheten för att ett försök lyckas baserat på en binomialfördelning 2013 Statestik
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen   Statistiska funktioner
BITELLER BITOR Returnerar bitvist OR (disjunktion) mellan två tal 2013 Informationsfunktioner
BITOCH BITAND Returnerar bitvist AND (konjunktion) mellan två tal 2013 Informationsfunktioner
BITRSHIFT BITRSHIFT Returnerar ett tal skiftat till höger det angivna antalet bitar 2013 Informationsfunktioner
BITVSKIFT BITLSHIFT Returnerar ett tal skiftat till vänster med ett givet antal bitar 2013 Informationsfunktioner
BITXELLER BITXOR Returnerar bitvist XELLER mellan två tal 2013 Informationsfunktioner
BLAD SHEET Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller   Informationsfunktioner
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk   Finansiella funktioner
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng   Textfunktioner
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell   Informationsfunktioner
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen   Statistiska funktioner
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen   Statistiska funktioner
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten   Statistiska funktioner
COS COS Returnerar cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
COT COT Returnera en cotangens för en vinkel i radianer 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
COTH COTH Returnerar hyperbolisk cotangens för en hyperbolisk vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
CSC CSC  Returnerar  cosekanten för en vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
CSCH CSCH Returnerar den hyperboliska cosekanten för en vinkel angiven i radianer 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden   Tid- och datumfunktioner
DAGAR DAYS Returnerar antalet dagar mellan två datum 2013 Tid- och datumfunktioner
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår   Tid- och datumfunktioner
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas   Databasfunktioner
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas   Databasfunktioner
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum   Tid- och datumfunktioner
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer   Tid- och datumfunktioner
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning   Finansiella funktioner
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt   Tekniska funktioner
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt   Tekniska funktioner
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt   Tekniska funktioner
DECIMAL DECIMAL Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal   Finansiella funktioner
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period   Finansiella funktioner
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas   Matematiska och trigonometriska funktioner
DELTA DELTA Testar om två värden är lika   Tekniska funktioner
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren   Databasfunktioner
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper   Finansiella funktioner
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna   Databasfunktioner
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna   Databasfunktioner
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna   Databasfunktioner
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret   Databasfunktioner
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna   Databasfunktioner
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter   Databasfunktioner
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret   Databasfunktioner
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna   Databasfunktioner
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter   Databasfunktioner
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet   Tid- och datumfunktioner
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen   Finansiella funktioner
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT   Logiska funktioner
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text   Textfunktioner
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska   Textfunktioner
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen   Statistiska funktioner
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend   Statistiska funktioner
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend   Statistiska funktioner
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger   Textfunktioner
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT   Logiska funktioner
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler   Textfunktioner
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde   Informationsfunktioner
FELF ERF Returnerar felfunktionen   Tekniska funktioner
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen   Tekniska funktioner
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen   Statistiska funktioner
FILTER FILTER Filtrera ett dataområde baserat på villkor som du anger M65 Dynamiska matrisfunktioner
FILTRERAXML FILTERXML Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik Xpath 2013 Webbfunktioner
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen   Statistiska funktioner
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen   Statistiska funktioner
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen   Statistiska funktioner
FORMELTEXT FORMULATEXT Returnerar formeln vid den givna referensen som text 2013 Sök- och referensfunktioner
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test   Statistiska funktioner
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer   Finansiella funktioner
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens   Sök- och referensfunktioner
GAMMA GAMMA Returnerar värdet för gammafunktionen 2013 Statistiska funktioner
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen   Statistiska funktioner
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen   Statistiska funktioner
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)   Statistiska funktioner
GAUSS GAUSS Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen 2013 Statistiska funktioner
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener   Textfunktioner
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet   Statistiska funktioner
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader   Matematiska och trigonometriska funktioner
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet   Statistiska funktioner
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt   Tekniska funktioner
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt   Tekniska funktioner
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt   Tekniska funktioner
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)   Textfunktioner
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet   Sök- och referensfunktioner
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen   Statistiska funktioner
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng   Textfunktioner
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten   Logiska funktioner
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum   Tid- och datumfunktioner
IFS IFS Returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT och kan ersätta flera kapslade OM-uttryck 2016 Logiska funktioner
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer   Tekniska funktioner
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMCOSH IMCOSH   Returnerar hyperbolisk cosinus av ett komplext tal 2013 Informationsfunktioner
IMCOT IMCOT Returnerar cotangens för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMCSC IMCSC Returnerar cosekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMCSCH IMCSCH Returnerar hyperbolisk cosekant för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal 2019 Tekniska funktioner
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal   Tekniska funktioner
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat   Tekniska funktioner
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal   Tekniska funktioner
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMSEK IMSEC Returnerar sekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMSEKH IMSECH Returnerar hyperbolisk sekant för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMSINH IMSINH Funktionen IMSINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett komplext tal i något av text formaten x + yi och x + yj 2013 Informationsfunktioner
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal   Tekniska funktioner
IMTAN IMTAN Returnerar tangens för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent   Tekniska funktioner
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris   Sök- och referensfunktioner
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde   Sök- och referensfunktioner
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet   Informationsfunktioner
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal   Textfunktioner
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar   Finansiella funktioner
ISOVECKONR ISOWEEKNUM Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum 2013 Tid- och datumfunktioner
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)   Textfunktioner
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid   Tid- och datumfunktioner
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng   Textfunktioner
KODAWEBBADRESS ENCODEURL Returnerar en URL-kodad frågesträng 2013 Webbfunktioner
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens   Sök- och referensfunktioner
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens   Sök- och referensfunktioner
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt   Matematiska och trigonometriska funktioner
KOMBINA COMBINA Returnerar antal kombinationer (med repetitioner) för ett givet antal objekt 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal   Tekniska funktioner
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde   Statistiska funktioner
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat   Tekniska funktioner
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder   Statistiska funktioner
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser   Statistiska funktioner
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde   Statistiska funktioner
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Excel.   Kubfunktioner
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning.   Kubfunktioner
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen.   Kubfunktioner
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.   Kubfunktioner
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.   Kubfunktioner
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning.   Kubfunktioner
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub.   Kubfunktioner
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder   Finansiella funktioner
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder   Finansiella funktioner
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen   Finansiella funktioner
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet   Finansiella funktioner
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen   Finansiella funktioner
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum   Finansiella funktioner
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen   Finansiella funktioner
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen   Finansiella funktioner
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser   Statistiska funktioner
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater   Matematiska och trigonometriska funktioner
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data   Statistiska funktioner
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division   Matematiska och trigonometriska funktioner
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell   Sök- och referensfunktioner
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell   Sök- och referensfunktioner
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris   Sök- och referensfunktioner
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period   Finansiella funktioner
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas   Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen   Statistiska funktioner
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen   Statistiska funktioner
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje   Statistiska funktioner
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng   Textfunktioner
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar   Finansiella funktioner
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel   Matematiska och trigonometriska funktioner
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument   Statistiska funktioner
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
MAXIFS MAXIFS Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier 2016 Statistiska funktioner
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris   Matematiska och trigonometriska funktioner
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten   Statistiska funktioner
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde   Statistiska funktioner
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium   Statistiska funktioner
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.   Statistiska funktioner
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal   Statistiska funktioner
MENHET MUNIT Funktionen enhetm returnerar enhets mat ris för den angivna dimensionen 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln   Matematiska och trigonometriska funktioner
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument   Statistiska funktioner
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
MINIFS MINIFS Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier 2016 Statistiska funktioner
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data   Statistiska funktioner
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut   Tid- och datumfunktioner
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris   Matematiska och trigonometriska funktioner
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr   Finansiella funktioner
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor   Finansiella funktioner
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad   Tid- och datumfunktioner
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal   Informationsfunktioner
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen   Statistiska funktioner
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta   Finansiella funktioner
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum   Tid- och datumfunktioner
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta   Finansiella funktioner
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen   Finansiella funktioner
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen   Finansiella funktioner
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen   Statistiska funktioner
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen   Statistiska funktioner
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen   Statistiska funktioner
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen   Statistiska funktioner
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid   Tid- och datumfunktioner
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna   Logiska funktioner
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt   Tekniska funktioner
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt   Tekniska funktioner
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt   Tekniska funktioner
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras   Logiska funktioner
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln   Logiska funktioner
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens   Sök- och referensfunktioner
OMSAKNAS IFNA Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket 2013 Logiska funktioner
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris   Sök- och referensfunktioner
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt   Statistiska funktioner
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område   Statistiska funktioner
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering   Finansiella funktioner
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt   Statistiska funktioner
PERMUTATIONA PERMUTATIONA Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt 2013 Statestik
PHI PHI Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning 2013 Statestik
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng   Textfunktioner
PI PI Returnerar värdet pi   Matematiska och trigonometriska funktioner
PLÖPTID PDURATION Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde 2013 Finansiella funktioner
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen   Statistiska funktioner
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje   Statistiska funktioner
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta   Finansiella funktioner
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper   Finansiella funktioner
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen   Finansiella funktioner
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd   Statistiska funktioner
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten   Matematiska och trigonometriska funktioner
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter   Matematiska och trigonometriska funktioner
PROGNOS.ETS FORECAST.ETS Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.KONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien   Statistiska funktioner
PROGNOS.LINJÄR FORECAST.LINEAR Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris   Statistiska funktioner
NUVÄRDE PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar   Finansiella funktioner
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens   Sök- och referensfunktioner
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens   Sök- och referensfunktioner
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer   Matematiska och trigonometriska funktioner
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod   Finansiella funktioner
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal   Statistiska funktioner
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period   Finansiella funktioner
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje   Statistiska funktioner
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text   Textfunktioner
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger   Textfunktioner
REST MOD Returnerar resten vid en division   Matematiska och trigonometriska funktioner
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient   Statistiska funktioner
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text   Matematiska och trigonometriska funktioner
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten   Matematiska och trigonometriska funktioner
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi)   Matematiska och trigonometriska funktioner
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation   Sök- och referensfunktioner
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll   Matematiska och trigonometriska funktioner
RUNDA.NER.MATEMATISKT FLOOR.MATH Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel   Matematiska och trigonometriska funktioner
RUNDA.UPP.MATEMATISKT CEILING.MATH Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet   Finansiella funktioner
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS!   Informationsfunktioner
SAMMAN CONCAT Kombinerar text från flera områden och/eller strängar 2019 Textfunktioner
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng   Textfunktioner
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser   Statistiska funktioner
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT   Logiska funktioner
SEK SEC Returnerar sekanten för en vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
SEKH SECH Returnerar den hyperboliska sekanten för en vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund   Tid- och datumfunktioner
SEKVENS SEQUENCE Skapar en lista med löpande numrering i en matris M365 Dynamiska matrisfunktioner
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln   Matematiska och trigonometriska funktioner
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren   Matematiska och trigonometriska funktioner
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel   Matematiska och trigonometriska funktioner
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje   Statistiska funktioner
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde   Tekniska funktioner
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1   Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger   Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMPMATRIS RANDARRAY Generera en matris med slumptal M365 Dynamiska matrisfunktioner
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare   Tid- och datumfunktioner
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering   Finansiella funktioner
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning   Statistiska funktioner
SNEDHET.P SKEW.P Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde 2013 Statestik
SORTERA SORT Sorterar innehållet i ett område eller matris M365 Dynamiska matrisfunktioner
SORTERAEFTER SORTBY Sorterar innehållet i ett område/lista baserat på värden i ett motsvarande område M365 Dynamiska matrisfunktioner
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde   Statistiska funktioner
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval   Statistiska funktioner
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen   Statistiska funktioner
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen   Statistiska funktioner
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text   Textfunktioner
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data   Statistiska funktioner
SUMMA SUM Summerar argumenten   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)   Textfunktioner
T T Omvandlar argumenten till text   Textfunktioner
TALVÄRDE NUMBERVALUE Konverterar text till ett tal, oberoende av språk. Tar hänsyn till tusentalsavgränsare och decimaltecken 2013 Textfunktioner
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod   Textfunktioner
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text   Textfunktioner
TEXTJOIN TEXTJOIN Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare 2019 Textfunktioner
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal   Textfunktioner
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning   Statistiska funktioner
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer   Tid- och datumfunktioner
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme   Tid- och datumfunktioner
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning   Statistiska funktioner
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data   Statistiska funktioner
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris   Sök- och referensfunktioner
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend   Statistiska funktioner
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd   Statistiska funktioner
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test   Statistiska funktioner
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd   Statistiska funktioner
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period   Finansiella funktioner
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period   Finansiella funktioner
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period   Finansiella funktioner
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period   Finansiella funktioner
UNICODE UNICODE Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten 2013 Textfunktioner
UNIK UNIQUE Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område M365 Dynamiska matrisfunktioner
UNITECKENKOD UNICHAR Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till 2013 Textfunktioner
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent   Matematiska och trigonometriska funktioner
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen   Finansiella funktioner
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta   Finansiella funktioner
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat   Textfunktioner
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval   Statistiska funktioner
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen   Statistiska funktioner
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)   Finansiella funktioner
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan   Tid- och datumfunktioner
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer   Tid- och datumfunktioner
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler   Textfunktioner
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden   Sök- och referensfunktioner
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng   Textfunktioner
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp   Informationsfunktioner
VÄXLA SWITCH Returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet 2019 Logiska funktioner
WEBBTJÄNST WEBSERVICE Returnerar data från en webbtjänst 2013 Webbfunktioner
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen   Statistiska funktioner
XELLER XOR Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument 2013 Logiska funktioner
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska   Finansiella funktioner
XLETAUPP XLOOKUP Funktion för att söka i en kolumn eller rad efter ett sökord och returnera ett resultat från samma rad i en annan kolumn eller rad, oavsett på vilken sida returkolumnen/raden finns M365 Sök- och referensfunktioner
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska   Finansiella funktioner
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test   Statistiska funktioner
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år   Tid- och datumfunktioner
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum   Tid- och datumfunktioner
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period   Finansiella funktioner
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper   Finansiella funktioner
Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!   Informationsfunktioner
ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde   Informationsfunktioner
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde   Informationsfunktioner
ÄRFORMEL ISFORMULA Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln 2013 Informationsfunktioner
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt   Informationsfunktioner
ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!   Informationsfunktioner
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens   Informationsfunktioner
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text   Informationsfunktioner
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal   Informationsfunktioner
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text   Informationsfunktioner
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt   Informationsfunktioner
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda   Informationsfunktioner

 

Svenska Engelska Beskrivning Från version Funktionstyp
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta   Finansiella funktioner
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen   Finansiella funktioner
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOT ACOT Returnerar arcus cotangens, eller inversen till cotangens, för ett givet tal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOTH ACOTH Returnerar inversen till hyperbolisk cotangens för ett givet tal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad   Sök- och referensfunktioner
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient   Finansiella funktioner
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod   Finansiella funktioner
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna   Logiska funktioner
ARABISKA ARABIC  Konverterar ett romerskt tal till arabiska, som ett tal 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens   Sök- och referensfunktioner
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte) Textfunktioner
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat   Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde   Statistiska funktioner
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten   Statistiska funktioner
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium Statistiska funktioner
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.   Statistiska funktioner
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)   Textfunktioner
BAS BASE Konverterar ett tal till textrepresentation givet en viss talbas 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)   Tekniska funktioner
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)   Tekniska funktioner
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)   Tekniska funktioner
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)   Tekniska funktioner
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen   Statistiska funktioner
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning   Statistiska funktioner
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt   Tekniska funktioner
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt   Tekniska funktioner
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt   Tekniska funktioner
BINOM.FÖRD.INTERVALL BINOM.DIST.RANGE Returnerar sannolikheten för att ett försök lyckas baserat på en binomialfördelning 2013 Statestik
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen   Statistiska funktioner
BITOCH BITAND Returnerar bitvist AND (konjunktion) mellan två tal 2013 Informationsfunktioner
BITVSKIFT BITLSHIFT Returnerar ett tal skiftat till vänster med ett givet antal bitar 2013 Informationsfunktioner
BITELLER BITOR Returnerar bitvist OR (disjunktion) mellan två tal 2013 Informationsfunktioner
BITRSHIFT BITRSHIFT Returnerar ett tal skiftat till höger det angivna antalet bitar 2013 Informationsfunktioner
BITXELLER BITXOR Returnerar bitvist XELLER mellan två tal 2013 Informationsfunktioner
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel   Matematiska och trigonometriska funktioner
RUNDA.UPP.MATEMATISKT CEILING.MATH Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell   Informationsfunktioner
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod   Textfunktioner
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen   Statistiska funktioner
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen   Statistiska funktioner
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten   Statistiska funktioner
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden   Sök- och referensfunktioner
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text   Textfunktioner
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng   Textfunktioner
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens   Sök- och referensfunktioner
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens   Sök- och referensfunktioner
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt   Matematiska och trigonometriska funktioner
KOMBINA COMBINA Returnerar antal kombinationer (med repetitioner) för ett givet antal objekt 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal   Tekniska funktioner
SAMMAN CONCAT Kombinerar text från flera områden och/eller strängar 2019 Textfunktioner
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng   Textfunktioner
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde   Statistiska funktioner
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat   Tekniska funktioner
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder   Statistiska funktioner
COS COS Returnerar cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
COT COT Returnera en cotangens för en vinkel i radianer 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
COTH COTH Returnerar hyperbolisk cotangens för en hyperbolisk vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten   Statistiska funktioner
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten   Statistiska funktioner
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område   Statistiska funktioner
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.   Statistiska funktioner
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.   Statistiska funktioner
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen   Finansiella funktioner
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet   Finansiella funktioner
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum   Finansiella funktioner
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen   Finansiella funktioner
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen   Finansiella funktioner
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen   Finansiella funktioner
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser   Statistiska funktioner
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde   Statistiska funktioner
CSC CSC  Returnerar  cosekanten för en vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
CSCH CSCH Returnerar den hyperboliska cosekanten för en vinkel angiven i radianer 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen.   Kubfunktioner
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.   Kubfunktioner
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.   Kubfunktioner
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning.   Kubfunktioner
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Excel.   Kubfunktioner
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning.   Kubfunktioner
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub.   Kubfunktioner
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder   Finansiella funktioner
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder   Finansiella funktioner
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum   Tid- och datumfunktioner
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer   Tid- och datumfunktioner
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna   Databasfunktioner
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden   Tid- och datumfunktioner
DAGAR DAYS Returnerar antalet dagar mellan två datum   Tid- och datumfunktioner
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår   Tid- och datumfunktioner
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning   Finansiella funktioner
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas   Databasfunktioner
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas   Databasfunktioner
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period   Finansiella funktioner
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt   Tekniska funktioner
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt   Tekniska funktioner
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt   Tekniska funktioner
DECIMAL DECIMAL Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader   Matematiska och trigonometriska funktioner
DELTA DELTA Testar om två värden är lika   Tekniska funktioner
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser   Statistiska funktioner
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren   Databasfunktioner
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper   Finansiella funktioner
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna   Databasfunktioner
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna   Databasfunktioner
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat   Textfunktioner
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal   Finansiella funktioner
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk   Finansiella funktioner
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret   Databasfunktioner
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna   Databasfunktioner
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter   Databasfunktioner
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret   Databasfunktioner
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar   Finansiella funktioner
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna   Databasfunktioner
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter   Databasfunktioner
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet   Tid- och datumfunktioner
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen   Finansiella funktioner
KODAWEBBADRESS ENCODEURL Returnerar en URL-kodad frågesträng   Webbfunktioner
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare   Tid- och datumfunktioner
FELF ERF Returnerar felfunktionen   Tekniska funktioner
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen   Tekniska funktioner
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde   Informationsfunktioner
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska   Textfunktioner
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen   Statistiska funktioner
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT   Logiska funktioner
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen   Statistiska funktioner
FILTER FILTER Filtrera ett dataområde baserat på villkor som du anger M365 Dynamiska matrisfunktioner
FILTRERAXML FILTERXML Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik Xpath   Webbfunktioner
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)   Textfunktioner
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen   Statistiska funktioner
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen   Statistiska funktioner
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen   Statistiska funktioner
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler   Textfunktioner
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll   Matematiska och trigonometriska funktioner
RUNDA.NER.MATEMATISKT FLOOR.MATH Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS FORECAST.ETS Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.KONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien   Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering   Statistiska funktioner
PROGNOS.LINJÄR FORECAST.LINEAR Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris   Statistiska funktioner
FORMELTEXT FORMULATEXT Returnerar formeln vid den givna referensen som text   Sök- och referensfunktioner
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test   Statistiska funktioner
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering   Finansiella funktioner
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer   Finansiella funktioner
GAMMA GAMMA Returnerar värdet för gammafunktionen   Statistiska funktioner
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen   Statistiska funktioner
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen   Statistiska funktioner
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)   Statistiska funktioner
GAUSS GAUSS Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen   Statistiska funktioner
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren   Matematiska och trigonometriska funktioner
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet   Statistiska funktioner
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde   Tekniska funktioner
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend   Statistiska funktioner
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet   Statistiska funktioner
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt   Tekniska funktioner
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt   Tekniska funktioner
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt   Tekniska funktioner
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell   Sök- och referensfunktioner
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme   Tid- och datumfunktioner
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet   Sök- och referensfunktioner
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen   Statistiska funktioner
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras   Logiska funktioner
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln   Logiska funktioner
OMSAKNAS IFNA Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket   Logiska funktioner
IFS IFS Returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT och kan ersätta flera kapslade OM-uttryck 2016 Logiska funktioner
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer   Tekniska funktioner
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat   Tekniska funktioner
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMCOSH IMCOSH   Returnerar hyperbolisk cosinus av ett komplext tal 2013 Informationsfunktioner
IMCOT IMCOT Returnerar cotangens för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMCSC IMCSC Returnerar cosekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMCSCH IMCSCH Returnerar hyperbolisk cosekant för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal   Tekniska funktioner
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent   Tekniska funktioner
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal   Tekniska funktioner
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMSEK IMSEC Returnerar sekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMSEKH IMSECH Returnerar hyperbolisk sekant för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMSINH IMSINH Funktionen IMSINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett komplext tal i något av text formaten x + yi och x + yj 2013 Informationsfunktioner
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal   Tekniska funktioner
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal 2019 Tekniska funktioner
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal   Tekniska funktioner
IMTAN IMTAN Returnerar tangens för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013 Informationsfunktioner
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris   Sök- och referensfunktioner
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde   Sök- och referensfunktioner
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet   Informationsfunktioner
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje   Statistiska funktioner
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper   Finansiella funktioner
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period   Finansiella funktioner
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar   Finansiella funktioner
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt   Informationsfunktioner
Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!   Informationsfunktioner
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde   Informationsfunktioner
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt   Informationsfunktioner
ÄRFORMEL ISFORMULA Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln   Informationsfunktioner
ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde   Informationsfunktioner
ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!   Informationsfunktioner
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text   Informationsfunktioner
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal   Informationsfunktioner
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda   Informationsfunktioner
ISOVECKONR ISOWEEKNUM Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum 2013 Tid- och datumfunktioner
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod   Finansiella funktioner
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens   Informationsfunktioner
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text   Informationsfunktioner
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)   Textfunktioner
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data   Statistiska funktioner
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data   Statistiska funktioner
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln   Matematiska och trigonometriska funktioner
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng   Textfunktioner
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng   Textfunktioner
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje   Statistiska funktioner
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas   Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend   Statistiska funktioner
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen   Statistiska funktioner
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen   Statistiska funktioner
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris   Sök- och referensfunktioner
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener   Textfunktioner
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris   Sök- och referensfunktioner
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument   Statistiska funktioner
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
MAXIFS MAXIFS Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier 2016 Statistiska funktioner
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris   Matematiska och trigonometriska funktioner
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr   Finansiella funktioner
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal   Statistiska funktioner
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger   Textfunktioner
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument   Statistiska funktioner
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
MINIFS MINIFS Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier 2016 Statistiska funktioner
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut   Tid- och datumfunktioner
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris   Matematiska och trigonometriska funktioner
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor   Finansiella funktioner
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
REST MOD Returnerar resten vid en division   Matematiska och trigonometriska funktioner
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd   Statistiska funktioner
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad   Tid- och datumfunktioner
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel   Matematiska och trigonometriska funktioner
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
MENHET MUNIT Funktionen enhetm returnerar enhets mat ris för den angivna dimensionen 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal   Informationsfunktioner
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS!   Informationsfunktioner
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen   Statistiska funktioner
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum   Tid- och datumfunktioner
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen   Finansiella funktioner
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen   Statistiska funktioner
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen   Statistiska funktioner
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen   Statistiska funktioner
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen   Statistiska funktioner
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten   Logiska funktioner
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid   Tid- och datumfunktioner
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering   Finansiella funktioner
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta   Finansiella funktioner
TALVÄRDE NUMBERVALUE Konverterar text till ett tal, oberoende av språk. Tar hänsyn till tusentalsavgränsare och decimaltecken   Textfunktioner
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt   Tekniska funktioner
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt   Tekniska funktioner
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt   Tekniska funktioner
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period   Finansiella funktioner
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period   Finansiella funktioner
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period   Finansiella funktioner
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period   Finansiella funktioner
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens   Sök- och referensfunktioner
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT   Logiska funktioner
PLÖPTID PDURATION Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde 2013 Finansiella funktioner
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt   Statistiska funktioner
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område   Statistiska funktioner
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd   Statistiska funktioner
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt   Statistiska funktioner
PERMUTATIONA PERMUTATIONA Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt 2013 Statestik
PHI PHI Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning 2013 Statestik
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng   Textfunktioner
PI PI Returnerar värdet pi   Matematiska och trigonometriska funktioner
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet   Finansiella funktioner
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen   Statistiska funktioner
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent   Matematiska och trigonometriska funktioner
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period   Finansiella funktioner
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta   Finansiella funktioner
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper   Finansiella funktioner
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen   Finansiella funktioner
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser   Statistiska funktioner
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten   Matematiska och trigonometriska funktioner
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal   Textfunktioner
NUVÄRDE PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar   Finansiella funktioner
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data   Statistiska funktioner
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division   Matematiska och trigonometriska funktioner
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer   Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1   Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMPMATRIS RANDARRAY Generera en matris med slumptal M365 Dynamiska matrisfunktioner
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger   Matematiska och trigonometriska funktioner
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal   Statistiska funktioner
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet   Finansiella funktioner
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper   Finansiella funktioner
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text   Textfunktioner
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger   Textfunktioner
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng   Textfunktioner
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text   Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror   Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll   Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll   Matematiska och trigonometriska funktioner
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens   Sök- och referensfunktioner
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens   Sök- och referensfunktioner
AVKPÅINVEST RRI Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering 2013 Finansiella funktioner
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient   Statistiska funktioner
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation   Sök- och referensfunktioner
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)   Textfunktioner
SEK SEC Returnerar sekanten för en vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
SEKH SECH Returnerar den hyperboliska sekanten för en vinkel 2013 Matematiska och trigonometriska funktioner
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund   Tid- och datumfunktioner
SEKVENS SEQUENCE Skapar en lista med löpande numrering i en matris 2019 Dynamiska matrisfunktioner
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln   Matematiska och trigonometriska funktioner
BLAD SHEET Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller   Informationsfunktioner
ANTALBLAD SHEETS Returnerar antalet blad i en referens   Informationsfunktioner
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel   Matematiska och trigonometriska funktioner
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning   Statistiska funktioner
SNEDHET.P SKEW.P Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde 2013 Statestik
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period   Finansiella funktioner
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje   Statistiska funktioner
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data   Statistiska funktioner
SORTERA SORT Sorterar innehållet i ett område eller matris M365 Dynamiska matrisfunktioner
SORTERAEFTER SORTBY Sorterar innehållet i ett område/lista baserat på värden i ett motsvarande område M365 Dynamiska matrisfunktioner
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris   Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten   Matematiska och trigonometriska funktioner
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi)   Matematiska och trigonometriska funktioner
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde   Statistiska funktioner
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval   Statistiska funktioner
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen   Statistiska funktioner
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen   Statistiska funktioner
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng   Textfunktioner
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA SUM Summerar argumenten   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier   Matematiska och trigonometriska funktioner
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter   Matematiska och trigonometriska funktioner
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser   Matematiska och trigonometriska funktioner
VÄXLA SWITCH Returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet 2019 Logiska funktioner
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period   Finansiella funktioner
T T Omvandlar argumenten till text   Textfunktioner
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal   Matematiska och trigonometriska funktioner
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning   Statistiska funktioner
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text   Textfunktioner
TEXTJOIN TEXTJOIN Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare 2019 Textfunktioner
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid   Tid- och datumfunktioner
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer   Tid- och datumfunktioner
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning   Statistiska funktioner
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum   Tid- och datumfunktioner
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris   Sök- och referensfunktioner
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend   Statistiska funktioner
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text   Textfunktioner
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd   Statistiska funktioner
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT   Logiska funktioner
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal   Matematiska och trigonometriska funktioner
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test   Statistiska funktioner
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp   Informationsfunktioner
UNITECKENKOD UNICHAR Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till   Textfunktioner
UNICODE UNICODE Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten   Textfunktioner
UNIK UNIQUE Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område M365 Dynamiska matrisfunktioner
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler   Textfunktioner
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal   Textfunktioner
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval   Statistiska funktioner
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen   Statistiska funktioner
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden   Statistiska funktioner
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)   Finansiella funktioner
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell   Sök- och referensfunktioner
WEBBTJÄNST WEBSERVICE Returnerar data från en webbtjänst   Webbfunktioner
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan   Tid- och datumfunktioner
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer   Tid- och datumfunktioner
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen   Statistiska funktioner
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare   Tid- och datumfunktioner
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska   Finansiella funktioner
XLETAUPP XLOOKUP Funktion för att söka i en kolumn eller rad efter ett sökord och returnera ett resultat från samma rad i en annan kolumn eller rad, oavsett på vilken sida returkolumnen/raden finns M365 Sök- och referensfunktioner
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska   Finansiella funktioner
XELLER XOR Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument   Logiska funktioner
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år   Tid- och datumfunktioner
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum   Tid- och datumfunktioner
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta   Finansiella funktioner
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel   Finansiella funktioner
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen   Finansiella funktioner
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test   Statistiska funktioner
Funktion Svenska Funktion Engelska Kort beskrivning Från version:
Tilläggs- /automatiseringsfunktioner Add-in and Automation functions    
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs  
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron  
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport  
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare  
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris  
Kubfunktioner Cube functions    
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Excel.  
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning.  
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen.  
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.  
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.  
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning.  
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub.  
Databasfunktioner Database functions    
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna  
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas  
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas  
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren  
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna  
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna  
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret  
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna  
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter  
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret  
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna  
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter  
Tid- och datumfunktioner Date and time functions    
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare  
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden  
DAGAR DAYS Returnerar antalet dagar mellan två datum  
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår  
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum  
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer  
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet  
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum  
ISOVECKONR ISOWEEKNUM Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum 2013
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid  
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut  
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad  
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum  
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid  
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund  
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare  
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer  
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme  
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan  
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer  
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år  
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum  
Tekniska funktioner Engineering functions    
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)  
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)  
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)  
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)  
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt  
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt  
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt  
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt  
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt  
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt  
DELTA DELTA Testar om två värden är lika  
FELF ERF Returnerar felfunktionen  
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen  
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt  
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt  
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt  
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal  
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal  
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer  
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal  
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal 2019
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal  
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal  
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat  
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal  
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal  
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal  
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal  
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal  
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal  
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal  
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal  
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent  
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal  
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat  
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt  
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt  
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt  
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde  
Finansiella funktioner Financial functions    
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient  
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod  
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period  
AVKPÅINVEST RRI Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering 2013
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper  
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet  
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk  
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning  
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal  
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period  
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper  
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen  
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer  
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar  
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder  
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder  
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen  
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet  
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen  
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum  
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen  
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen  
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period  
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar  
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr  
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor  
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta  
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta  
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel  
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen  
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen  
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering  
PLÖPTID PDURATION Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde 2013
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta  
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper  
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen  
NUVÄRDE PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar  
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod  
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period  
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet  
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering  
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel  
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel  
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel  
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period  
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period  
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period  
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period  
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen  
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta  
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)  
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska  
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska  
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period  
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper  
Informationsfunktioner Information functions    
ANTALBLAD SHEETS Returnerar antalet blad i en referens  
BITELLER BITOR Returnerar bitvist OR (disjunktion) mellan två tal 2013
BITOCH BITAND Returnerar bitvist AND (konjunktion) mellan två tal 2013
BITRSHIFT BITRSHIFT Returnerar ett tal skiftat till höger det angivna antalet bitar 2013
BITVSKIFT BITLSHIFT Returnerar ett tal skiftat till vänster med ett givet antal bitar 2013
BITXELLER BITXOR Returnerar bitvist XELLER mellan två tal 2013
BLAD SHEET Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller  
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell  
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde  
IMCOSH IMCOSH   Returnerar hyperbolisk cosinus av ett komplext tal 2013
IMCOT IMCOT Returnerar cotangens för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013
IMCSC IMCSC Returnerar cosekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013
IMCSCH IMCSCH Returnerar hyperbolisk cosekant för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013
IMSEK IMSEC Returnerar sekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013
IMSEKH IMSECH Returnerar hyperbolisk sekant för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013
IMSINH IMSINH Funktionen IMSINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett komplext tal i något av text formaten x + yi och x + yj 2013
IMTAN IMTAN Returnerar tangens för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj 2013
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet  
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal  
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS!  
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp  
Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!  
ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde  
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde  
ÄRFORMEL ISFORMULA Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln  
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt  
ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!  
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens  
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text  
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal  
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text  
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt  
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda  
Logiska funktioner Logical functions    
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT  
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT  
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten  
IFS IFS Returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT och kan ersätta flera kapslade OM-uttryck 2016
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna  
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras  
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln  
OMSAKNAS IFNA Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket  
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT  
VÄXLA SWITCH Returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet 2019
XELLER XOR Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument  
XLETAUPP XLOOKUP Funktion för att söka i en kolumn eller rad efter ett sökord och returnera ett resultat från samma rad i en annan kolumn eller rad, oavsett på vilken sida returkolumnen/raden finns M365
Sök- och referensfunktioner Lookup and reference functions    
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad  
FORMELTEXT FORMULATEXT Returnerar formeln vid den givna referensen som text  
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens  
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet  
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris  
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde  
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens  
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens  
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell  
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell  
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris  
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens  
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris  
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens  
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens  
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation  
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris  
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden  
Matematiska och trigonometriska funktioner Math and trigonometry functions    
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal  
ARABISKA ARABIC  Konverterar ett romerskt tal till arabiska, som ett tal 2013
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal  
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal  
ARCCOT ACOT Returnerar arcus cotangens, eller inversen till cotangens, för ett givet tal 2013
ARCCOTH ACOTH Returnerar inversen till hyperbolisk cotangens för ett givet tal 2013
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal  
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal  
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal  
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat  
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal  
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal  
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror  
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll  
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll  
BAS BASE Konverterar ett tal till textrepresentation givet en viss talbas 2013
COS COS Returnerar cosinus för ett tal  
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal  
COT COT Returnera en cotangens för en vinkel i radianer 2013
COTH COTH Returnerar hyperbolisk cotangens för en hyperbolisk vinkel 2013
CSC CSC  Returnerar  cosekanten för en vinkel 2013
CSCH CSCH Returnerar den hyperboliska cosekanten för en vinkel angiven i radianer 2013
DECIMAL DECIMAL Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal  
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas  
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal  
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal  
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal  
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader  
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal  
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal  
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt  
KOMBINA COMBINA Returnerar antal kombinationer (med repetitioner) för ett givet antal objekt 2013
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater  
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division  
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal  
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas  
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal  
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel  
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris  
MENHET MUNIT Funktionen enhetm returnerar enhets mat ris för den angivna dimensionen 2013
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln  
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris  
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser  
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal  
PI PI Returnerar värdet pi  
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten  
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter  
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer  
REST MOD Returnerar resten vid en division  
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text  
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten  
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi)  
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll  
RUNDA.NER.MATEMATISKT FLOOR.MATH Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel 2013
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel  
RUNDA.UPP.MATEMATISKT CEILING.MATH Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel 2013
SEK SEC Returnerar sekanten för en vinkel 2013
SEKH SECH Returnerar den hyperboliska sekanten för en vinkel 2013
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln  
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren  
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel  
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal  
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1  
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger  
SUMMA SUM Summerar argumenten  
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor  
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier  
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser  
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser  
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser  
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal  
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal  
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal  
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal  
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent  
Statistiska funktioner Statistical functions    
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten  
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.  
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.  
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område  
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten  
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden  
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen  
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning  
BINOM.FÖRD.INTERVALL BINOM.DIST.RANGE Returnerar sannolikheten för att ett försök lyckas baserat på en binomialfördelning 2013
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen  
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen  
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen  
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten  
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen  
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend  
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend  
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen  
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen  
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen  
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen  
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test  
GAMMA GAMMA Returnerar värdet för gammafunktionen  
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen  
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen  
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)  
GAUSS GAUSS Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen  
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet  
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet  
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen  
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde  
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder  
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser  
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde  
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser  
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data  
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen  
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen  
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje  
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument  
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden  
MAXIFS MAXIFS Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier 2016
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten  
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde  
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium  
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.  
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal  
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument  
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden  
MINIFS MINIFS Returnerar det minsta värdet mellan celler som anges av en given uppsättning villkor 2016
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data  
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen  
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen  
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen  
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen  
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen  
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt  
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område  
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt  
PERMUTATIONA PERMUTATIONA Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt 2013
PHI PHI Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning 2013
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen  
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje  
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd  
PROGNOS.ETS FORECAST.ETS Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden  
PROGNOS.ETS.KONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet  
PROGNOS.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering  
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien  
PROGNOS.LINJÄR FORECAST.LINEAR Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris  
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal  
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje  
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient  
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser  
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje  
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning  
SNEDHET.P SKEW.P Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde 2013
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde  
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval  
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen  
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden  
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden  
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen  
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data  
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning  
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning  
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data  
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend  
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd  
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test  
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd  
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden  
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval  
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen  
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden  
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen  
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test  
Textfunktioner Text functions    
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)  
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)  
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng  
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text  
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska  
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger  
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler  
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener  
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)  
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng  
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal  
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)  
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng  
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng  
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng  
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text  
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger  
SAMMAN CONCAT Kombinerar text från flera områden och/eller strängar  
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng 2019
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text  
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)  
T T Omvandlar argumenten till text  
TALVÄRDE NUMBERVALUE Konverterar text till ett tal, oberoende av språk. Tar hänsyn till tusentalsavgränsare och decimaltecken  
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod  
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text  
TEXTJOIN TEXTJOIN Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare 2019
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal  
UNICODE UNICODE Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten  
UNITECKENKOD UNICHAR Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till  
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat  
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler  
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng  
Webbfunktioner Web functions    
FILTRERAXML FILTERXML Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik Xpath  
KODAWEBBADRESS ENCODEURL Returnerar en URL-kodad frågesträng  
WEBBTJÄNST WEBSERVICE Returnerar data från en webbtjänst  
Dynamiska matrisfunktioner Dynamic Arrays    
FILTER FILTER Filtrera ett dataområde baserat på villkor som du anger M365
SEKVENS SEQUENCE Skapar en lista med löpande numrering i en matris M365
SLUMPMATRIS RANDARRAY Generera en matris med slumptal M365
SORTERA SORT Sorterar innehållet i ett område eller matris M365
SORTERAEFTER SORTBY Sorterar innehållet i ett område/lista baserat på värden i ett motsvarande område M365
UNIK UNIQUE Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område M365

Översättning funktioner i Excel – engelska – svenska

Översättning funktioner behöver du oavsett om du jobbar i Excel på svenska eller engelska. Ibland behöver man veta översättning funktioner i Excel. Kanske har man sett ett bra Youtube-klipp på engelska och vill veta vad en eller flera av funktionerna heter på svenska för att kunna använda dem själv. Eller kanske har man Excel på engelska, men läser/ser funktionen på svenska och vill omsätta den i sin engelska version.

Här har du tre olika översättningslistor med nästa 400 Excelfunktioner. En lista som visar svenska funktionsnamnen i bokstavsordning med översättning till engelska och även en kort förklaring vad funktionen innebär. En lista som tvärtom visar de engelska funktionsnamnen först. Slutligen en lista som grupperar funktionerna efter kategori, t.ex. Textfunktioner, Logiska funktioner o.s.v.

Excelfil med översättning funktioner i Excel

Vi har såklart även samlat översättning funktioner i en Excelfil :-). Excelfilen innehåller alla tre tabellerna och har fördelen att du kan filtrera efter funktionskategori genom att använda utsnitt (knappsatser).

Här laddar du ner Excelfilen

Gillar du Exceltips? Kolla in Excelbrevet.se – där hittar du hundratals tips och tricks i Excel