0522-50 60 07 utbildning@infocell.se

Översättning funktioner i Excel – engelska – svenska

Översättning funktioner behöver du oavsett om du jobbar i Excel på svenska eller engelska. Ibland behöver man veta översättning funktioner i Excel. Kanske har man sett ett bra Youtube-klipp på engelska och vill veta vad en eller flera av funktionerna heter på svenska för att kunna använda dem själv. Eller kanske har man Excel på engelska, men läser/ser funktionen på svenska och vill omsätta den i sin engelska version.

Här har du tre olika översättningslistor med nästa 400 Excelfunktioner. En lista som visar svenska funktionsnamnen i bokstavsordning med översättning till engelska och även en kort förklaring vad funktionen innebär. En lista som tvärtom visar de engelska funktionsnamnen först. Slutligen en lista som grupperar funktionerna efter kategori, t.ex. Textfunktioner, Logiska funktioner o.s.v.

Du klickar på flikarna i tabellen nedan för att växla mellan de tre funktionslistorna.

Tips! Använd Ctrl+F för att söka efter en funktion i webbläsaren.

Excelfil med översättning funktioner i Excel

Vi har såklart även samlat översättning funktioner i en Excelfil :-). Excelfilen innehåller alla tre tabellerna och har fördelen att du kan filtrera efter funktionskategori genom att använda utsnitt (knappsatser).

Här laddar du ner Excelfilen

Gillar du Exceltips? Kolla in Excelbrevet.se – där hittar du hundratals tips och tricks i Excel

Funktion Svenska Funktion Engelska Kort beskrivning Funktionstyp
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad Sök- och referensfunktioner
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient Finansiella funktioner
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod Finansiella funktioner
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period Finansiella funktioner
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten Statistiska funktioner
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor. Statistiska funktioner
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor. Statistiska funktioner
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område Statistiska funktioner
ANTALBLAD SHEETS Returnerar antalet blad i en referens Informationsfunktioner
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten Statistiska funktioner
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare Tid- och datumfunktioner
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte) Textfunktioner
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll Matematiska och trigonometriska funktioner
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht) Textfunktioner
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper Finansiella funktioner
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x) Tekniska funktioner
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x) Tekniska funktioner
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x) Tekniska funktioner
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x) Tekniska funktioner
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen Statistiska funktioner
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning Statistiska funktioner
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet Finansiella funktioner
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt Tekniska funktioner
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt Tekniska funktioner
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt Tekniska funktioner
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen Statistiska funktioner
BLAD SHEET Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller Informationsfunktioner
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk Finansiella funktioner
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng Textfunktioner
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell Informationsfunktioner
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen Statistiska funktioner
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen Statistiska funktioner
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten Statistiska funktioner
COS COS Returnerar cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden Tid- och datumfunktioner
DAGAR DAYS Returnerar antalet dagar mellan två datum Tid- och datumfunktioner
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår Tid- och datumfunktioner
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas Databasfunktioner
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas Databasfunktioner
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum Tid- och datumfunktioner
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer Tid- och datumfunktioner
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning Finansiella funktioner
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt Tekniska funktioner
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt Tekniska funktioner
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt Tekniska funktioner
DECIMAL DECIMAL Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal Matematiska och trigonometriska funktioner
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal Finansiella funktioner
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period Finansiella funktioner
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas Matematiska och trigonometriska funktioner
DELTA DELTA Testar om två värden är lika Tekniska funktioner
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren Databasfunktioner
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper Finansiella funktioner
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna Databasfunktioner
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna Databasfunktioner
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna Databasfunktioner
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret Databasfunktioner
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna Databasfunktioner
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter Databasfunktioner
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret Databasfunktioner
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna Databasfunktioner
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter Databasfunktioner
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet Tid- och datumfunktioner
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen Finansiella funktioner
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT Logiska funktioner
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text Textfunktioner
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska Textfunktioner
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal Matematiska och trigonometriska funktioner
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen Statistiska funktioner
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend Statistiska funktioner
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend Statistiska funktioner
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger Textfunktioner
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT Logiska funktioner
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler Textfunktioner
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde Informationsfunktioner
FELF ERF Returnerar felfunktionen Tekniska funktioner
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen Tekniska funktioner
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen Statistiska funktioner
FILTRERAXML FILTERXML Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik Xpath Webbfunktioner
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen Statistiska funktioner
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen Statistiska funktioner
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen Statistiska funktioner
FORMELTEXT FORMULATEXT Returnerar formeln vid den givna referensen som text Sök- och referensfunktioner
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test Statistiska funktioner
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer Finansiella funktioner
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens Sök- och referensfunktioner
GAMMA GAMMA Returnerar värdet för gammafunktionen Statistiska funktioner
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen Statistiska funktioner
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen Statistiska funktioner
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x) Statistiska funktioner
GAUSS GAUSS Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen Statistiska funktioner
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener Textfunktioner
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet Statistiska funktioner
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader Matematiska och trigonometriska funktioner
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet Statistiska funktioner
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt Tekniska funktioner
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt Tekniska funktioner
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt Tekniska funktioner
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler) Textfunktioner
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet Sök- och referensfunktioner
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen Statistiska funktioner
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng Textfunktioner
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten Logiska funktioner
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum Tid- och datumfunktioner
IFS IFS Returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT och kan ersätta flera kapslade OM-uttryck Logiska funktioner
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer Tekniska funktioner
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal Tekniska funktioner
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal Tekniska funktioner
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat Tekniska funktioner
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal Tekniska funktioner
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal Tekniska funktioner
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal Tekniska funktioner
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent Tekniska funktioner
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris Sök- och referensfunktioner
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde Sök- och referensfunktioner
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet Informationsfunktioner
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal Textfunktioner
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar Finansiella funktioner
ISOVECKONR ISOWEEKNUM Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum Tid- och datumfunktioner
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte) Textfunktioner
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid Tid- och datumfunktioner
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng Textfunktioner
KODAWEBBADRESS ENCODEURL Returnerar en URL-kodad frågesträng Webbfunktioner
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens Sök- och referensfunktioner
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens Sök- och referensfunktioner
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt Matematiska och trigonometriska funktioner
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal Tekniska funktioner
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde Statistiska funktioner
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat Tekniska funktioner
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder Statistiska funktioner
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser Statistiska funktioner
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde Statistiska funktioner
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Excel. Kubfunktioner
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning. Kubfunktioner
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. Kubfunktioner
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben. Kubfunktioner
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen. Kubfunktioner
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning. Kubfunktioner
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub. Kubfunktioner
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder Finansiella funktioner
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder Finansiella funktioner
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen Finansiella funktioner
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet Finansiella funktioner
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen Finansiella funktioner
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum Finansiella funktioner
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen Finansiella funktioner
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen Finansiella funktioner
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser Statistiska funktioner
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater Matematiska och trigonometriska funktioner
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data Statistiska funktioner
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division Matematiska och trigonometriska funktioner
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell Sök- och referensfunktioner
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell Sök- och referensfunktioner
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris Sök- och referensfunktioner
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period Finansiella funktioner
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen Statistiska funktioner
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen Statistiska funktioner
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje Statistiska funktioner
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng Textfunktioner
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar Finansiella funktioner
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel Matematiska och trigonometriska funktioner
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument Statistiska funktioner
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
MAXIFS MAXIFS Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier Statistiska funktioner
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris Matematiska och trigonometriska funktioner
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten Statistiska funktioner
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde Statistiska funktioner
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium Statistiska funktioner
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor. Statistiska funktioner
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal Statistiska funktioner
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln Matematiska och trigonometriska funktioner
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument Statistiska funktioner
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
MINIFS MINIFS Returnerar det minsta värdet mellan celler som anges av en given uppsättning villkor Statistiska funktioner
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data Statistiska funktioner
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut Tid- och datumfunktioner
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris Matematiska och trigonometriska funktioner
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr Finansiella funktioner
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor Finansiella funktioner
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal Matematiska och trigonometriska funktioner
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad Tid- och datumfunktioner
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal Informationsfunktioner
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen Statistiska funktioner
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta Finansiella funktioner
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum Tid- och datumfunktioner
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta Finansiella funktioner
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel Finansiella funktioner
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen Finansiella funktioner
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen Finansiella funktioner
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen Statistiska funktioner
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen Statistiska funktioner
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen Statistiska funktioner
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen Statistiska funktioner
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid Tid- och datumfunktioner
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna Logiska funktioner
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt Tekniska funktioner
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt Tekniska funktioner
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt Tekniska funktioner
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras Logiska funktioner
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln Logiska funktioner
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens Sök- och referensfunktioner
OMSAKNAS IFNA Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket Logiska funktioner
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris Sök- och referensfunktioner
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt Statistiska funktioner
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område Statistiska funktioner
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering Finansiella funktioner
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt Statistiska funktioner
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng Textfunktioner
PI PI Returnerar värdet pi Matematiska och trigonometriska funktioner
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen Statistiska funktioner
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje Statistiska funktioner
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta Finansiella funktioner
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper Finansiella funktioner
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen Finansiella funktioner
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd Statistiska funktioner
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten Matematiska och trigonometriska funktioner
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter Matematiska och trigonometriska funktioner
PROGNOS.ETS FORECAST.ETS Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.KONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien Statistiska funktioner
PROGNOS.LINJÄR FORECAST.LINEAR Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris Statistiska funktioner
PV PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar Finansiella funktioner
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens Sök- och referensfunktioner
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens Sök- och referensfunktioner
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer Matematiska och trigonometriska funktioner
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod Finansiella funktioner
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal Statistiska funktioner
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period Finansiella funktioner
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje Statistiska funktioner
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text Textfunktioner
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger Textfunktioner
REST MOD Returnerar resten vid en division Matematiska och trigonometriska funktioner
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient Statistiska funktioner
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text Matematiska och trigonometriska funktioner
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten Matematiska och trigonometriska funktioner
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi) Matematiska och trigonometriska funktioner
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation Sök- och referensfunktioner
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll Matematiska och trigonometriska funktioner
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel Matematiska och trigonometriska funktioner
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet Finansiella funktioner
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS! Informationsfunktioner
SAMMAN CONCAT Kombinerar text från flera områden och/eller strängar Textfunktioner
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng Textfunktioner
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser Statistiska funktioner
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT Logiska funktioner
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund Tid- och datumfunktioner
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln Matematiska och trigonometriska funktioner
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren Matematiska och trigonometriska funktioner
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel Matematiska och trigonometriska funktioner
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje Statistiska funktioner
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde Tekniska funktioner
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1 Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare Tid- och datumfunktioner
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering Finansiella funktioner
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning Statistiska funktioner
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel Finansiella funktioner
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel Finansiella funktioner
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel Finansiella funktioner
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde Statistiska funktioner
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval Statistiska funktioner
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen Statistiska funktioner
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen Statistiska funktioner
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text Textfunktioner
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data Statistiska funktioner
SUMMA SUM Summerar argumenten Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler) Textfunktioner
T T Omvandlar argumenten till text Textfunktioner
TALVÄRDE NUMBERVALUE Konverterar text till ett tal, oberoende av språk. Tar hänsyn till tusentalsavgränsare och decimaltecken Textfunktioner
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod Textfunktioner
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text Textfunktioner
TEXTJOIN TEXTJOIN Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare Textfunktioner
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal Textfunktioner
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning Statistiska funktioner
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer Tid- och datumfunktioner
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme Tid- och datumfunktioner
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning Statistiska funktioner
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data Statistiska funktioner
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris Sök- och referensfunktioner
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend Statistiska funktioner
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd Statistiska funktioner
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test Statistiska funktioner
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd Statistiska funktioner
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period Finansiella funktioner
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period Finansiella funktioner
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period Finansiella funktioner
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period Finansiella funktioner
UNICODE UNICODE Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten Textfunktioner
UNITECKENKOD UNICHAR Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till Textfunktioner
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent Matematiska och trigonometriska funktioner
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen Finansiella funktioner
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta Finansiella funktioner
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat Textfunktioner
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval Statistiska funktioner
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen Statistiska funktioner
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning) Finansiella funktioner
WEBBTJÄNST WEBSERVICE Returnerar data från en webbtjänst Webbfunktioner
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan Tid- och datumfunktioner
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer Tid- och datumfunktioner
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen Statistiska funktioner
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler Textfunktioner
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden Sök- och referensfunktioner
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng Textfunktioner
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp Informationsfunktioner
VÄXLA SWITCH Returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet Logiska funktioner
XELLER XOR Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument Logiska funktioner
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska Finansiella funktioner
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska Finansiella funktioner
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test Statistiska funktioner
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år Tid- och datumfunktioner
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum Tid- och datumfunktioner
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period Finansiella funktioner
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper Finansiella funktioner
Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS! Informationsfunktioner
ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde Informationsfunktioner
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde Informationsfunktioner
ÄRFORMEL ISFORMULA Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln Informationsfunktioner
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt Informationsfunktioner
ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS! Informationsfunktioner
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens Informationsfunktioner
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text Informationsfunktioner
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal Informationsfunktioner
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text Informationsfunktioner
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt Informationsfunktioner
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda Informationsfunktioner
Funktion Svenska Funktion Engelska Kort beskrivning Funktionstyp
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta Finansiella funktioner
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen Finansiella funktioner
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad Sök- och referensfunktioner
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient Finansiella funktioner
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod Finansiella funktioner
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna Logiska funktioner
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens Sök- och referensfunktioner
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte) Textfunktioner
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat Matematiska och trigonometriska funktioner
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde Statistiska funktioner
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten Statistiska funktioner
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium Statistiska funktioner
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor. Statistiska funktioner
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht) Textfunktioner
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x) Tekniska funktioner
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x) Tekniska funktioner
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x) Tekniska funktioner
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x) Tekniska funktioner
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen Statistiska funktioner
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning Statistiska funktioner
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt Tekniska funktioner
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt Tekniska funktioner
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt Tekniska funktioner
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen Statistiska funktioner
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel Matematiska och trigonometriska funktioner
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell Informationsfunktioner
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod Textfunktioner
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen Statistiska funktioner
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen Statistiska funktioner
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten Statistiska funktioner
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden Sök- och referensfunktioner
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text Textfunktioner
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng Textfunktioner
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens Sök- och referensfunktioner
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens Sök- och referensfunktioner
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt Matematiska och trigonometriska funktioner
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal Tekniska funktioner
SAMMAN CONCAT Kombinerar text från flera områden och/eller strängar Textfunktioner
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng Textfunktioner
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde Statistiska funktioner
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat Tekniska funktioner
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder Statistiska funktioner
COS COS Returnerar cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten Statistiska funktioner
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten Statistiska funktioner
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område Statistiska funktioner
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor. Statistiska funktioner
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor. Statistiska funktioner
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen Finansiella funktioner
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet Finansiella funktioner
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum Finansiella funktioner
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen Finansiella funktioner
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen Finansiella funktioner
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen Finansiella funktioner
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser Statistiska funktioner
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde Statistiska funktioner
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. Kubfunktioner
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben. Kubfunktioner
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen. Kubfunktioner
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning. Kubfunktioner
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Excel. Kubfunktioner
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning. Kubfunktioner
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub. Kubfunktioner
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder Finansiella funktioner
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder Finansiella funktioner
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum Tid- och datumfunktioner
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer Tid- och datumfunktioner
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna Databasfunktioner
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden Tid- och datumfunktioner
DAGAR DAYS Returnerar antalet dagar mellan två datum Tid- och datumfunktioner
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår Tid- och datumfunktioner
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning Finansiella funktioner
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas Databasfunktioner
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas Databasfunktioner
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period Finansiella funktioner
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt Tekniska funktioner
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt Tekniska funktioner
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt Tekniska funktioner
DECIMAL DECIMAL Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal Matematiska och trigonometriska funktioner
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader Matematiska och trigonometriska funktioner
DELTA DELTA Testar om två värden är lika Tekniska funktioner
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser Statistiska funktioner
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren Databasfunktioner
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper Finansiella funktioner
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna Databasfunktioner
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna Databasfunktioner
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat Textfunktioner
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal Finansiella funktioner
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk Finansiella funktioner
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret Databasfunktioner
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna Databasfunktioner
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter Databasfunktioner
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret Databasfunktioner
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar Finansiella funktioner
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna Databasfunktioner
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter Databasfunktioner
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet Tid- och datumfunktioner
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen Finansiella funktioner
KODAWEBBADRESS ENCODEURL Returnerar en URL-kodad frågesträng Webbfunktioner
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare Tid- och datumfunktioner
FELF ERF Returnerar felfunktionen Tekniska funktioner
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen Tekniska funktioner
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde Informationsfunktioner
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska Textfunktioner
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal Matematiska och trigonometriska funktioner
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen Statistiska funktioner
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT Logiska funktioner
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen Statistiska funktioner
FILTRERAXML FILTERXML Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik Xpath Webbfunktioner
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler) Textfunktioner
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen Statistiska funktioner
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen Statistiska funktioner
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen Statistiska funktioner
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler Textfunktioner
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll Matematiska och trigonometriska funktioner
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS FORECAST.ETS Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.KONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien Statistiska funktioner
PROGNOS.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering Statistiska funktioner
PROGNOS.LINJÄR FORECAST.LINEAR Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris Statistiska funktioner
FORMELTEXT FORMULATEXT Returnerar formeln vid den givna referensen som text Sök- och referensfunktioner
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test Statistiska funktioner
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering Finansiella funktioner
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer Finansiella funktioner
GAMMA GAMMA Returnerar värdet för gammafunktionen Statistiska funktioner
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen Statistiska funktioner
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen Statistiska funktioner
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x) Statistiska funktioner
GAUSS GAUSS Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen Statistiska funktioner
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren Matematiska och trigonometriska funktioner
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet Statistiska funktioner
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde Tekniska funktioner
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend Statistiska funktioner
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet Statistiska funktioner
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt Tekniska funktioner
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt Tekniska funktioner
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt Tekniska funktioner
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell Sök- och referensfunktioner
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme Tid- och datumfunktioner
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet Sök- och referensfunktioner
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen Statistiska funktioner
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras Logiska funktioner
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln Logiska funktioner
OMSAKNAS IFNA Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket Logiska funktioner
IFS IFS Returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT och kan ersätta flera kapslade OM-uttryck Logiska funktioner
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer Tekniska funktioner
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat Tekniska funktioner
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal Tekniska funktioner
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent Tekniska funktioner
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal Tekniska funktioner
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal Tekniska funktioner
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal Tekniska funktioner
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal Tekniska funktioner
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal Tekniska funktioner
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris Sök- och referensfunktioner
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde Sök- och referensfunktioner
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet Informationsfunktioner
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje Statistiska funktioner
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper Finansiella funktioner
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period Finansiella funktioner
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar Finansiella funktioner
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt Informationsfunktioner
Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS! Informationsfunktioner
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde Informationsfunktioner
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt Informationsfunktioner
ÄRFORMEL ISFORMULA Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln Informationsfunktioner
ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde Informationsfunktioner
ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS! Informationsfunktioner
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text Informationsfunktioner
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal Informationsfunktioner
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda Informationsfunktioner
ISOVECKONR ISOWEEKNUM Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum Tid- och datumfunktioner
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod Finansiella funktioner
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens Informationsfunktioner
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text Informationsfunktioner
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte) Textfunktioner
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data Statistiska funktioner
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data Statistiska funktioner
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln Matematiska och trigonometriska funktioner
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng Textfunktioner
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng Textfunktioner
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje Statistiska funktioner
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas Matematiska och trigonometriska funktioner
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend Statistiska funktioner
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen Statistiska funktioner
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen Statistiska funktioner
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris Sök- och referensfunktioner
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener Textfunktioner
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris Sök- och referensfunktioner
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument Statistiska funktioner
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
MAXIFS MAXIFS Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier Statistiska funktioner
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris Matematiska och trigonometriska funktioner
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr Finansiella funktioner
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal Statistiska funktioner
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger Textfunktioner
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument Statistiska funktioner
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
MINIFS MINIFS Returnerar det minsta värdet mellan celler som anges av en given uppsättning villkor Statistiska funktioner
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut Tid- och datumfunktioner
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris Matematiska och trigonometriska funktioner
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor Finansiella funktioner
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
REST MOD Returnerar resten vid en division Matematiska och trigonometriska funktioner
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd Statistiska funktioner
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad Tid- och datumfunktioner
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel Matematiska och trigonometriska funktioner
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal Matematiska och trigonometriska funktioner
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal Informationsfunktioner
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS! Informationsfunktioner
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen Statistiska funktioner
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum Tid- och datumfunktioner
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen Finansiella funktioner
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen Statistiska funktioner
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen Statistiska funktioner
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen Statistiska funktioner
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen Statistiska funktioner
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten Logiska funktioner
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid Tid- och datumfunktioner
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering Finansiella funktioner
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta Finansiella funktioner
TALVÄRDE NUMBERVALUE Konverterar text till ett tal, oberoende av språk. Tar hänsyn till tusentalsavgränsare och decimaltecken Textfunktioner
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt Tekniska funktioner
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt Tekniska funktioner
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt Tekniska funktioner
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period Finansiella funktioner
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period Finansiella funktioner
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period Finansiella funktioner
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period Finansiella funktioner
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens Sök- och referensfunktioner
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT Logiska funktioner
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt Statistiska funktioner
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område Statistiska funktioner
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd Statistiska funktioner
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt Statistiska funktioner
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng Textfunktioner
PI PI Returnerar värdet pi Matematiska och trigonometriska funktioner
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet Finansiella funktioner
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen Statistiska funktioner
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent Matematiska och trigonometriska funktioner
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period Finansiella funktioner
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta Finansiella funktioner
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper Finansiella funktioner
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen Finansiella funktioner
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser Statistiska funktioner
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten Matematiska och trigonometriska funktioner
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal Textfunktioner
PV PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar Finansiella funktioner
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data Statistiska funktioner
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division Matematiska och trigonometriska funktioner
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1 Matematiska och trigonometriska funktioner
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger Matematiska och trigonometriska funktioner
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal Statistiska funktioner
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet Finansiella funktioner
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper Finansiella funktioner
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text Textfunktioner
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger Textfunktioner
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng Textfunktioner
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll Matematiska och trigonometriska funktioner
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll Matematiska och trigonometriska funktioner
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens Sök- och referensfunktioner
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens Sök- och referensfunktioner
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient Statistiska funktioner
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation Sök- och referensfunktioner
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler) Textfunktioner
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund Tid- och datumfunktioner
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln Matematiska och trigonometriska funktioner
BLAD SHEET Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller Informationsfunktioner
ANTALBLAD SHEETS Returnerar antalet blad i en referens Informationsfunktioner
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel Matematiska och trigonometriska funktioner
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning Statistiska funktioner
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period Finansiella funktioner
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje Statistiska funktioner
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data Statistiska funktioner
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris Tilläggs- /automatiseringsfunktioner
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten Matematiska och trigonometriska funktioner
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi) Matematiska och trigonometriska funktioner
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde Statistiska funktioner
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval Statistiska funktioner
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen Statistiska funktioner
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen Statistiska funktioner
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng Textfunktioner
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA SUM Summerar argumenten Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier Matematiska och trigonometriska funktioner
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter Matematiska och trigonometriska funktioner
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser Matematiska och trigonometriska funktioner
VÄXLA SWITCH Returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet Logiska funktioner
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period Finansiella funktioner
T T Omvandlar argumenten till text Textfunktioner
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal Matematiska och trigonometriska funktioner
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel Finansiella funktioner
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel Finansiella funktioner
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel Finansiella funktioner
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning Statistiska funktioner
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text Textfunktioner
TEXTJOIN TEXTJOIN Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare Textfunktioner
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid Tid- och datumfunktioner
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer Tid- och datumfunktioner
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning Statistiska funktioner
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum Tid- och datumfunktioner
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris Sök- och referensfunktioner
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend Statistiska funktioner
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text Textfunktioner
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd Statistiska funktioner
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT Logiska funktioner
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal Matematiska och trigonometriska funktioner
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test Statistiska funktioner
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp Informationsfunktioner
UNITECKENKOD UNICHAR Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till Textfunktioner
UNICODE UNICODE Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten Textfunktioner
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler Textfunktioner
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal Textfunktioner
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval Statistiska funktioner
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen Statistiska funktioner
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden Statistiska funktioner
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning) Finansiella funktioner
WEBBTJÄNST WEBSERVICE Returnerar data från en webbtjänst Webbfunktioner
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan Tid- och datumfunktioner
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer Tid- och datumfunktioner
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen Statistiska funktioner
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell Sök- och referensfunktioner
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare Tid- och datumfunktioner
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska Finansiella funktioner
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska Finansiella funktioner
XELLER XOR Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument Logiska funktioner
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år Tid- och datumfunktioner
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum Tid- och datumfunktioner
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta Finansiella funktioner
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel Finansiella funktioner
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen Finansiella funktioner
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test Statistiska funktioner
Funktion Svenska Funktion Engelska Kort beskrivning
Tilläggs- /automatiseringsfunktioner Add-in and Automation functions  
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris
Kubfunktioner Cube functions
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen.
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning.
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Excel.
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning.
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub.
Databasfunktioner Database functions
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter
Tid- och datumfunktioner Date and time functions
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden
DAGAR DAYS Returnerar antalet dagar mellan två datum
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme
ISOVECKONR ISOWEEKNUM Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum
Tekniska funktioner Engineering functions
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt
DELTA DELTA Testar om två värden är lika
FELF ERF Returnerar felfunktionen
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt
Finansiella funktioner Financial functions
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen
PV PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen
Informationsfunktioner Information functions
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt
Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt
ÄRFORMEL ISFORMULA Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln
ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde
ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS!
BLAD SHEET Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller
ANTALBLAD SHEETS Returnerar antalet blad i en referens
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp
Logiska funktioner Logical functions
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras
OMSAKNAS IFNA Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket
IFS IFS Returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT och kan ersätta flera kapslade OM-uttryck
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT
VÄXLA SWITCH Returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT
XELLER XOR Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument
Sök- och referensfunktioner Lookup and reference functions
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens
FORMELTEXT FORMULATEXT Returnerar formeln vid den givna referensen som text
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell
Matematiska och trigonometriska funktioner Math and trigonometry functions
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt
COS COS Returnerar cosinus för ett tal
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader
DECIMAL DECIMAL Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser
REST MOD Returnerar resten vid en division
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal
PI PI Returnerar värdet pi
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi)
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas
SUMMA SUM Summerar argumenten
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal
Statistiska funktioner Statistical functions
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje
PROGNOS.ETS FORECAST.ETS Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden
PROGNOS.ETS.KONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien
PROGNOS.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering
PROGNOS.LINJÄR FORECAST.LINEAR Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test
GAMMA GAMMA Returnerar värdet för gammafunktionen
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)
GAUSS GAUSS Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument
MAXIFS MAXIFS Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument
MINIFS MINIFS Returnerar det minsta värdet mellan celler som anges av en given uppsättning villkor
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test
Textfunktioner Text functions
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng
SAMMAN CONCAT Kombinerar text från flera områden och/eller strängar
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger
TALVÄRDE NUMBERVALUE Konverterar text till ett tal, oberoende av språk. Tar hänsyn till tusentalsavgränsare och decimaltecken
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng
T T Omvandlar argumenten till text
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text
TEXTJOIN TEXTJOIN Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text
UNITECKENKOD UNICHAR Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till
UNICODE UNICODE Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal
Webbfunktioner Web functions
FILTRERAXML FILTERXML Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik Xpath
KODAWEBBADRESS ENCODEURL Returnerar en URL-kodad frågesträng
WEBBTJÄNST WEBSERVICE Returnerar data från en webbtjänst

Översättning funktioner i Excel – engelska – svenska

Översättning funktioner behöver du oavsett om du jobbar i Excel på svenska eller engelska. Ibland behöver man veta översättning funktioner i Excel. Kanske har man sett ett bra Youtube-klipp på engelska och vill veta vad en eller flera av funktionerna heter på svenska för att kunna använda dem själv. Eller kanske har man Excel på engelska, men läser/ser funktionen på svenska och vill omsätta den i sin engelska version.

Här har du tre olika översättningslistor med nästa 400 Excelfunktioner. En lista som visar svenska funktionsnamnen i bokstavsordning med översättning till engelska och även en kort förklaring vad funktionen innebär. En lista som tvärtom visar de engelska funktionsnamnen först. Slutligen en lista som grupperar funktionerna efter kategori, t.ex. Textfunktioner, Logiska funktioner o.s.v.

Excelfil med översättning funktioner i Excel

Vi har såklart även samlat översättning funktioner i en Excelfil :-). Excelfilen innehåller alla tre tabellerna och har fördelen att du kan filtrera efter funktionskategori genom att använda utsnitt (knappsatser).

Här laddar du ner Excelfilen

Gillar du Exceltips? Kolla in Excelbrevet.se – där hittar du hundratals tips och tricks i Excel