0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Webbplatsens villkor

Villkor för Infocell AB:s e-kurser online

1                                   Avtalet och parterna

1.1                             Tjänsten och villkoren

Infocell AB (”Infocell”) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (”Kunden”) som ingått avtal med Infocell att under avtalstiden få tillgång till streamade videoinspelningar via en webbplats på Internet, www.officekurs.se (”Webbplatsen”). Dessa villkor reglerar Infocells tillhandahållande och Kundens mottagande och användning av Tjänsten samt övriga avtalsvillkor mellan Infocell och Kunden med anledning härav.

Tjänsten tillhandahålls för användning av Kunden i webbläsare via Webbplatsen.

1.2                             Avtalet

Vid köp av onlinetjänst (e-Learning) blir Kunden bunden av dessa villkor genom att aktivt klicka i en dialogruta på Webbplatsen.

Kunden kan även bli bunden av dessa villkor genom att acceptera en särskilt upprättad offert och därigenom ingå avtal med Infocell.

Genom godkännande av dessa villkor accepterar Kunden att bli bunden av villkoren för samtliga eventuella tilläggsköp som Kunden gör via Webbplatsen.

1.3                             Ändring av avtalsvillkoren

Infocell äger när som helst ändra dessa villkor. Ändringen gäller tidigast från och med nästkommande avtalsperiod.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Infocell.

2                                   Användandet av tjänsten

2.1                             Rätten till användande

Kunden äger rätt att använda Tjänsten så länge avtalet är i kraft enligt punkten 6.

 

2.2                             Antal användare

Om inte något annat avtalas mellan Infocell och Kunden utgör Tjänstens omfattning det antal avtal för singelanvändare som kunden angivit i sin beställning.

En användare som utnyttjat Tjänsten på grund av sitt arbete eller på grund av ett uppdrag kan ersättas av annan användare som utför samma arbete eller uppdrag under förutsättning att den förste användaren effektivt skiljs från användandet av Tjänsten.

2.3                             Villkor för konsument

Om Kunden är konsument äger samtliga medlemmar i Kundens hushåll utnyttja Tjänsten. För Kund som är konsument gäller i övrigt de bestämmelser i dessa villkor som avser singelanvändare med tillägg av bestämmelserna i punkten 10.

2.4                             Tjänstens tillhandahållande och inloggningsuppgifter

Information om på vilket tekniskt sätt Tjänsten tillhandahålls och hur Kunden skall gå till väga för att få tillgång till den lämnas på Webb­platsen.

Kunden ges tillgång till Tjänsten genom kundspecifika inloggnings­uppgifter. De inloggningsuppgifter som Kunden erhåller är personliga och får inte utlämnas till utnyttjande av annan än Kunden själv.

Inloggningsuppgifterna får inte användas för annat ändamål än att via Webbplatsen på normalt sätt titta på de videoinspelningar som tillhandahålls. Kunden får inte genom någon form av ljud-, bild-, eller dataupptagning spela in eller spara föreläsningarna, t.ex. på Kundens hårddisk eller annat lagringsutrymme. Kunden förbinder sig att förvara och hantera de erhållna inloggningsuppgifterna så att obehörigt utnyttjande förhindras.

2.5                             Ingen överlåtelse

Avtalet innefattar ingen överlåtelse av någon immateriell rätt. Kunden skall respektera Infocells och dess i förekommande fall licensgivares rätt till de föreläsningar som utnyttjas genom Tjänsten samt i förekommande fall rättigheterna till programvara enligt för aktuell programvara tillämpliga licensvillkor.

2.6                             Överlåtelse eller upplåtelse till tredje man

Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal eller vidareupplåta någon nyttjanderätt till Tjänsten eller delar därav till tredje man.

2.7                             Stängning av Tjänsten

Infocell skall äga rätt att övervaka Tjänstens användning. I händelse av uppenbart överskridande av villkoren i denna punkt 2 eller annat missbruk äger Infocell rätt att stänga Kundens tillgång till Tjänsten och Kundens användaridentifikation. I sådant fall äger Kunden inte rätt till återbetalning av erlagd betalning för perioden i fråga. Vid stängning av Tjänsten upphör avtalet i enlighet med vad som anges i punkten 6.2.2 nedan.

3                                   Infocells ansvar

3.1                             Avbrott i tillhandahållandet

Infocell äger rätt att temporärt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten, utan att på förhand lämna meddelande därom, om sådant avbrott enligt Infocells bedömning erfordras för tekniska förändringar, serverunderhåll, programförändringar, för förnyelse av Tjänsten eller dess innehåll eller av annan liknande orsak. Infocell garanterar inte någon specifik tillgänglighetsgrad för Tjänsten. Kunden är även införstådd med att Infocell inte kan påverka distributionen över Internet och därför inte heller kan ansvara för distributionens funktionssäkerhet eller för andra avbrott som beror på Kundens Internetuppkoppling eller dylika förhållanden. Kunden äger inte rätt till återbetalning av erlagd avgift utom för det fall tillgängligheten till Tjänsten varit väsentligt inskränkt under lång tid och detta orsakats av Infocell genom vårdslöshet.

3.2                             Tjänstens funktion och innehåll

Infocell strävar efter att utveckla Tjänsten på ett så högklassigt sätt som möjligt, men garanterar inte Tjänstens funktionssäkerhet. Infocell ansvarar inte för att Tjänsten kan användas eller användas med full funktionalitet tillsammans med varje form av hård- eller mjukvara som förekommer och förekommit på marknaden.

Infocell ansvarar inte för riktigheten av innehållet i de videoinspelningar som tillhandahålls genom Tjänsten och inte heller för annan information eller tjänst som tillhandahålls av tredje man och som sammanhänger med Tjänsten.

3.3                             Ansvarsbegränsning

Infocell ansvarar inte för skada som må orsakas av Tjänsten, uteblivet eller felaktigt tillhandahållande av Tjänsten eller att Tjänsten inte kunnat användas för visst ändamål, även om detta skulle ha varit känt för Infocell. Särskilt friskriver sig Infocell från ansvar för indirekt förlust inklusive förlust av data, förlorad vinst eller inkomst, följdskador samt anspråk från tredje man. Skulle rätt till ersättning i visst fall uppkomma, är Infocells sammanlagda ansvar för nedsättning av köpeskillingen och skadestånd alltid begränsat till ett belopp motsvarande det pris Kunden erlagt för Tjänsten. Infocell ansvarar under inga omständigheter för skador, förlust eller utebliven vinst i Kundens eller annans näringsverksamhet.

4                                   Kundens ansvar

4.1                             Ansvar för egen anläggning och eget utnyttjande

Kunden ansvarar för skada som må orsakas Infocell eller andra abonnenter av Infocells tjänster på grund av Kundens utrustning eller Kundens åtgärder vid användande av Tjänsten. Det åvilar Kunden att hålla Infocell informerad om ändringar i fråga om via vilken e-mailadress Infocell kan meddela sig med Kunden. Om inte annat anges av Kunden skall den e-mailadress som Kunden angivit vid beställning av Tjänsten anses utgöra Kundens e-mailadress.

4.2                             Kundens ansvar för annan

Har Kundens användaridentitet utnyttjats av annan svarar Kunden även för sådan skada som må ha orsakats av denne. Har Kunden överlämnat erhållen användaridentifikation till annan svarar Kunden även för den ekonomiska skada Infocell lider av annans obehöriga utnyttjande av Kundens identifikation. Härvid skall Infocell alltid vara berättigat att erhålla ersättning motsvarande det pris som skulle ha utgått för det utnyttjande som ägt rum.

5                                   Pris och betalning

5.1                             Pris och betalningsvillkor

Vid varje tillfälle gällande pris för Tjänsten tillkännages på Webb­platsen.

För betalningen gäller de betalningsvillkor som anges på Webbplatsen vid tiden för respektive beställning.

Om inte annat väljes på Webbplatsen vid beställning löper avtalet under ett (1) år. Ingen automatisk förlängning av avtalet görs.

Om pris- och villkorsändring, se punkten 1.3 ovan.

5.2                             Betalning

Betalning sker mot faktura.

6                                   Avtalstid och avtalets upphörande

6.1                             Avtalstid

Avtalet gäller från och med den dag Infocell skickat Kunden inloggningsuppgifter till Tjänsten efter att ha mottagit Kundens beställning (och i de fall där Infocell så önskar även betalning) och därefter tillsvidare till och med den dag avtalet upphör enligt punkten 6.2.

6.2                             Avtalets upphörande

6.2.1                       Kundens uppsägning

Infocell tillämpar även vår nöjd-kund-garanti. Om Kunden inte skulle vara nöjd med Tjänsten får Kunden därför även säga upp avtalet  inom trettio dagar från avtalstidens början. Vid sådan uppsägning kommer Infocell att återbetala den betalning som Kunden har gjort avseende det uppsagda avtalet.

6.2.2                       Infocells uppsägning

För det fall Infocell inte erhållit betalning av avtal som betalas mot faktura fem (5) dagar efter fakturans förfallodatum äger Infocell rätt att med omedelbar verkan stänga av användaren från Tjänsten. Infocell får härefter säga upp avtalet till omedelbart upphörande för det fall Kunden inte efter betalnings­påminnelse erlagt betalning inom den i betalningspåminnelsen angivna tidsfristen.

Om Infocell stänger Tjänsten för Kundens nyttjande enligt punkten 2.7 upphör avtalet omedelbart.

Infocell äger vidare rätt att säga upp Tjänsten, genom meddelande till den e-mailadress som Kunden senast anmält till Infocell, av annat skäl än det som anges i punkten 2.7, varvid avtalet upphör vid utgången av den sista månaden av den avtalsperiod som Kunden betalt för enligt punkten 5.1.

7                                   Force majeure

Infocell ansvarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Infocells kontroll. Infocell är sålunda befriat från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför Infocells kontroll t.ex. olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

8                                   Personuppgifter

Genom att beställa Tjänsten på Webbplatsen godkänner Kunden registrering och hantering av Kundens personuppgifter. Den information som Kunden lämnar används uteslutande för Infocells handläggande av Kundens beställning av och betalning för Tjänsten samt för att upprätthålla kundrelationen mellan Infocell och Kunden. Inga uppgifter kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Kunden har rätt att efter skriftlig begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade om denne. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Kunden rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Kunden ansvarar själv för att användarnamn och lösenord hålls hemliga, så att ingen otillbörlig kan använda dessa uppgifter. Infocell förbehåller sig rätten att använda Kundens angivna e-mailadress för löpande information till Kunden om Infocells produkter och speciella kampanjer.

9                                   Tillämplig lag och behörig domstol

9.1                             Tillämplig lag

Detta avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

9.2                             Domstol

Tvist mellan Infocell och Kund som inte är konsument rörande detta avtal eller rättsförhållande härflytande därur skall avgöras av allmän domstol i Sverige med Vänersborgs tingsrätt som första instans.

10                               Särskilda bestämmelser för Kund som är konsument

10.1                         Upplysningar vid distansköp

Infocell lämnar sådana upplysningar vid träffande av distansavtal som svensk lag stadgar genom den Webbsida som Kunden använder för att göra sin beställning; se dock 10.2 nedan. Efter att beställningen gjorts bekräftar Infocell dessa upplysningar via e-mail till den e-mailadress som Kunden angivit vid inloggning och registrering.

10.2                         Omedelbart öppnande av Tjänsten

Kunden godkänner genom accepterandet av dessa villkor att Tjänsten börjar levereras omedelbart. På grund av att leverans av Tjänsten påbörjas omedelbart med Kundens samtycke saknar Kunden ångerrätt.

10.3                         Tillämplig lag

Hänvisningen till svensk rätt enligt punkten 9.1 ovan gäller inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För konsument med hemvist i land utanför detta område gäller hänvisningen under förutsättning av att den icke står i strid med konsumentlagstiftning i konsumentens hemland.

* * * *